El QRP és una modalitat dins de la radioaficció consistent en comunicar fent servir transmissors de molt baixa potència, com a màxim 5 watts (una bombeta domèstica corrent consumeix uns 60w.)

L'activitat del QRP habitualment va lligada (encara que no és imprescindible) a unes altres dues: la construcció casera d'equips de ràdio i la telegrafia. Totes dues tenen la seva raó de ser ja que la telegrafia és el mode que permet utilitzar millor la potència disponible (per exemple 1 W d'emissió telegràfica equival a 6 de banda lateral única i a 18 w! de moldulació d'amplitud.)
Per altra banda, els transmissors i receptors de telegrafia (CW) poden ser MOLT més senzills i petits que els equivalents de veu (Banda lateral)
La conseqüència óbvia és que molts aficionats al QRP són també telegrafistes i constructors d'equips!

Però per quines raons si podem utilitzar 1.000 W algú ha de voler transmetre amb només 1?
De raons n'hi poden haver moltes. Aqui van algunes:

 • Per l'alicient de la dificultat del contacte (Te mèrit parlar dins d'Europa amb 1 KW?)
 • Per evitar problemes amb els veins (ja sigui ITV o splatters a altres radiopites.)
 • Per poder transmetre en portable (a més potència TX més consum de bateria.)
 • Per economia (tant radioelèctrica com econòmica.)
 • Per simplicitat de construcció del transmissor.
 • Pel petit volum d'un transmissor QRP.
El QRP no és una modalitat fàcil ni massa idònia pels principiants.
 • Ja que no es disposa de gaire potència hom ha d'aprofitar altres recursos:
 • Tenir una bona instal.lació d'antena (no necessàriament cara.)
 • Conèixer la propagació i les bandes per a treure'n el màxim rendiment.
 • Desenvolupar la pròpia habilitat com operador.
 • TENIR PACIÈNCIA !

AF

Audio Frequency. Freqüència d'àudio. Ones electromagnètiques compreses entre 20 Hz i 20 KHZ aproximadament són les freqüències audibles per al ser humà. Com oposició a RF, BF, FI [Vegenu-ne les definicions.]

BCI

BroadCast Interference. Interferències en la recepció de radiodifusió (OM-FM)

BF

Baixa Freqüència. Terme utilitzat en català equivalent a l'anglès AF. Ones electromagnètiques compreses entre 20 Hz i 20 KHZ aproximadament són les freqüències audibles per al ser humà. Com oposició a AF, BF, FI [Vegenu-ne les definicions.]

BFO

Beat Frequency Oscillator. Oscil.lador de Freqüència de batut. S'utilitza en els receptors de SSB per a recomposar el senyal portador que s'ha suprimit al transmetre, i en els receptors de CW per a "batir" amb el senyal d'entrada. M'explico: si rebem un senyal de 9.000.00 KHz a l'altaveu del receptor no sentirem res, ja que no transmet cap informació ni està modulat. Per a sentir alguna cosa, el fem "batir" (el barregem) amb un senyal local (procedent del BFO) de 9.000.80 KHZ de forma que obtenim com a diferència un senyal d'audio de 800 Hz (0,8KHz) que sentirem a l'altaveu.

CB

Citizens Band. Banda Ciutadana, operada de manera informal per persones sense conèixements tècnics especials interessades en la comunicació. Destinada al tràfic local.

CQ

Codi de "crida general". S'utilitza per a iniciar una comunicació en una freqüència lliure.

CW

Continuous Wave. Ona contínua, transmissió en telegrafia morse. Actualment és el mode que permet un abast més gran per unitat de potència transmessa. El sistema de transmissió favorit dels operadors QRP.

DDS

Direct Digital Syntesizer. Oscil.lador per síntesi digital directa. És l'ultim crit en oscil.ladors. Basat en tecnologia digital genera formes d'ona arbitràries amb un molt alta resolució. Completament programable es fabriquen integrats en una sola pastilla (xip) on entra senyal d'un XCO de freqüència diverses vegades superior a la màxima obtenible i un bus de dades i surt directamnet el senyal. De moment encara no són gaire populars en els muntatges domèstics encara que progressivament s'hi van incorporant.

DX

Distància desconeguda. S'aplica a les estacions llunyanes (en aquest contexte vol dir fora del nostre propi continent).

Filtre

Circuit dissenyat per deixar passar unes determinades freqüències al mateix temps que impedeix el pas d'altres.

Filtre Passa-alts

Permet passar totes les freqüències superiors a una de determinada i impedeix el pas de totes les altres.

Filtre Passa-baixos

Permet passar totes les freqüències inferiors a una de determinada i impedeix el pas de totes les altres.

Filtre Passa-banda

Permet passar totes les freqüències compreses dins d'una determinada banda passant delimitada per dues freqüències arbitràries i impedeix el pas de totes les altres.

Filtre de Rebuig de Banda

Permet passar totes les freqüències execpte aquelles compreses dins d'una determinada banda passant delimitada per dues freqüències arbitràries.

ITV

Interferències a la TeleVisió. Cal donar més explicacions?

Línia de transmissió

Dispositiu mitjançant el qual arriba l'energia del transmissor fins a l'antena (habitualment cable coaxial.)

Línia Paral.lela

(O línia d'escaleta) Tipus de línia de transmissió formada per dos conductors paral.lels, suportats per petites barretes de fusta, plastic o d'altres materials. Es caracteritza per la seva senzillesa i eficiència, encara que en entorns urbans pot ésser susceptible de provocar ITV

Manipulador

És l'aparell que hom utilitza per crear manualment els signes del codi morse. Generalment en la seva forma més clàssica te l'apariència d'un petit balancí metàl.lic fixat sobre una base el qual l'operador fa servir amb un moviment vertical de la ma. En la seva forma més moderna pot consistir en una ó dues pales verticals que s'utilitzen en un moviment dreta-esquerra.

PEP

Peak Envelope Power. Potència de pic de l'envolvent. Potència instantània màxima d'un transmissor. Es la forma de medir la potència de sortida en SSB degut a que varia constantment amb la força de la veu (a diferència de la telegrafia o la FM on la potència és constant).

PLL

Phase Locked Loop. (Oscil.lador) de bucle tancat en fase. Aquest és un tipus d'oscil.lador analògic que consisteix en un VCO controlat per una tensió contínua provinent del senyal de sortida dividit (ó mesclat amb un XCO) i comparat en fase contra un XCO mestre. Aquest fet permet tenir oscil.ladors variables d'altra freqüència amb la mateixa estabilitat que el seu XCO mestre.

Pile-up

Acumulació d'estacions locals que criden simultàniament a una estació remota (DX)

QRP

Codi de "redueixi potència". En aquest context l'emprem com "operació en baixa potència"

QRO

Codi de "augmenti la potència del transmissor". En aquest context l'emprem com "operació amb potència normal o alta"

RF

Radio Frequency. Freqüència de ràdio. Ones electromagnètiques compreses entre 30 KHz i 300 GHz. Com oposició a BF, AF, FI [Vegenu-ne les definicions.]

RIT

Receiver Incremental Tunning. Sintonia incremental del receptor. Es un dispositiu que permet variar lleugerament la freqüència del receptor sense moure la del transmissor en un equip transceptor. També s'anomena a vegades clarifier o delta tunning.

ROE

Relació d'Ones Estacionaries. Proporció entre la potència entregada a l'antena per un transmissor i la retornada per ella (es a dir la que NO ha pogut radiar.) Generalment s'utilitza per indicar la sintonia d'una antena

SSB

Single Side Band. Banda lateral única. Sistema més usual de transmissió de veu en les bandes d'aficionat per sota de 30 MHz. Es el mode de veu clàssic (no digital) que permet un abast més gran amb la mateixa potència del transmissor.

SWR

Standing Wave Ratio. ROE en anglès.

Transceptor

Aparell que convina en un sol conjunt transmissor i receptor, generalment per economitzar components i espai. Avui en dia pràcticament han desaparegut els transmissors i receptors separats.

TVI

TeleVision Interference. ITV en anglès

VCO

Voltage Controlled Oscillator. Oscil.lador de freqüència variable controlat per tensió. És un subgrup particular dins dels VFO. Tenen molta importància pel seu ús extensiu en circuïts PLL.

VFO

Variable Frequency Oscillator. Oscil.lador de freqüència variable. En el nostre context, per extensió, el dial de sintonia d'un receptor encara que sigui d'un altre tipus d'oscil.lador.

VXO

Variable Xtal controlled Frequency Oscillator. Oscil.lador a cristall de quars el qual admet una petita variació (aproximadament un 1 per mil) en la freqüència de sortida. És un cas particular dels XCO. S'utilitza generalment en petits equips portàtils i com a part de circuïts PLL.

XFO

Xtal controlled Frequency Oscillator. Oscil.lador controlat a cristall de quars. Es caracteritza per a ser molt estable i generar poc soroll. S'empra moltes vegades com oscil.ldor mestre en receptors i transmissors. És bàsicament similar a un VFO excepte en que l'element de sintonia (bobina i condensador) s'ha substituït per un cristall. [Vegeu també BFO, VFO, VXO, PLL, DDS.]

XTAL

Abreviatura de cristall de quars. Component utilitzat per a fixar la freqüència en els oscil.ladors XCO i per a construïr filtres passa-banda.